Béns Mobles de caràcter Històric – Artístic i/o Documental

Segons l’article 335 del Codi Civil, es consideren Béns Mobles els susceptibles d’apropiació que no siguen considerats immobles, i en general tots els que es puguen transportar d’un punt a un altre sense detriment de la cosa immoble al què estiguen units.

L’inventari i catàleg de Béns Mobles de caràcter Històric – Artístic i/o Documental de l’Ajuntament de Càrcer manifesta l’interés de la nostra institució per protegir i conservar el patrimoni cultural del nostre municipi. D’aquesta manera, sorgix la necessitat de crear un document que té com a objectiu:

  1. Identificar y documentar de manera sistemàtica una sèrie de béns culturals, sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Càrcer, amb la finalitat d’aplicar sobre ells unes mesures de conservació, protecció i foment, així com també, facilitar la seua investigació i difusió, entre altres.
  2. Impedir l’espoli i el comerç il·legal de béns culturals.
  3. Crear una documentació accessible als ciutadans per a que puguen conéixer, de primera mà, el patrimoni moble de caràcter històric – artístic i/o documental, baix la responsabilitat de l’Ajuntament de Càrcer.
  4. Evitar la dispersió dels béns mobles.
  5. Aportar a l’Administració un instrument operatiu que possibilite la identificació, protecció, foment, investigació i difusió del patrimoni cultural.
  6. Dotar a l’Administració d’un instrument unitari on conste tota la informació referent als béns mobles de caràcter històric – artístic i/o documental, amb certa relevancia local, ubicats en les diferents depedències de l’Ajuntament de Càrcer, evitant així, l’existència de diversos instruments de catalogació.