AVALEM JOVES PLUS

 

PROGRAMA EMCUJU; Expedient EMCUJU/2017/156/46

   Quantitat subvencionada; 18.112,03€, per a la contractació d’un jove desempleat qualificat menor de 30 anys amb la titulació de Grau en Informació i Documentació amb la modalitat contractual en practiques durant 1 any durant el periode que abarca de 27/07/2017 al 26/07/2018.

 

PROGRAMA EMPUJU; Expedient EMPUJU/2017/86/46

   Quantitat subvencionada; 30.414,24€,per a la contractació de dos joves desempleats menors de 30anys no qualificats per a la realització de lóbra; “Netetja i Manteniment de Jardins Municipals”.

 

AQUESTA OPERACIÓ ESTÀ COFINANÇADA PEL FONS SOCIAL EUROPEU (FSE).

caValencià