Ajudes per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors a Càrcer

Prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a persones majors

Podran ser beneficiàries de les ajudes contemplades en este programa persones majors de 60 anys, que tinguen deficiències de caràcter motor o sensorial que dificulten la seua mobilitat a través de mitjans normals.

Quantia de l’ajuda

El mòdul econòmic màxim de les prestacions econòmiques és de 3.954,30 euros.

Procediment de pagament

El pagament de les prestacions s’efectuarà contra presentació per part de persona beneficiària de la justificació que acredite el seu dret a la percepció de la subvenció (el pagament l’ha d’efectuar prèviament la persona sol·licitant).

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el dia 1 d’octubre de 2021.

Com sol·licitar cita prèvia amb els serveis socials?

HORARIO DE LA TRABAJADORA SOCIAL.

LUNES DE 12:00-14:00

JUEVES DE 10:00 – 12:00

Mes informació: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1509&version=amp

caValencià