Documentació per a la borsa de treball

L’Ajuntamement de Càrcer ha acordat  mitjançant Resolució d´Alcaldia núm. 25/2022, de data de 8 de febrer de 2022, instar a totes les persones integrants de la borsa aporten en el termini de 5 dies hàbils i per registre d’entrada presencialment o telemàtica certificació del grau de discapacitat reconeguda, en el seu cas.

 

caValencià