Pla per al foment de la Responsabilitat Social a Càrcer

 

L’Ajuntament de Càrcer, és conscient dels canvis en les organitzacions del segle XXI. És per això que afronta el repte d’avançar com a organització i plantejar un Pla Estratègic de Responsabilitat Social Corporativa que servisca com a eina per a l’establiment d’un diagnòstic de necessitats actuals.

Per a avançar en el model de governança, l’Ajuntament de Càrcer incorporarà una sèrie de compromisos i beneficis que el present pla estratègic basat en la Responsabilitat Social Corporativa aportarà a la gestió municipal.

20211005_Pla RS Ca rcer

ANUNCIO EN EL BOPV PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE CÀRCER

Así como someter a información pública y audiencia a los interesados que quieran examinar el referido Plan Estratégico de Fomento de la Responsabilidad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local Y 56 DEL Texto Refundido de Régimen Local , para que en el plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, se puedan formular las alegaciones y reclamaciones que se estimen convenientes.

caValencià