Subvenció de la Diputació de València a Càrcer per a l’abonament al consorci provincial de bombers

La Diputació Provincial de València, per acord de la junta de govern de data de 19 de desembre de 2023, hi ha disposat el següent: Aprovar una subvenció directa d’11.663,72 € a l´Ajuntament de Càrcer en concepte de finançament de la quota que la entitat ha d´abonar al consorci provincial de bombers pels seus serveis en l´exercici 2023.

caValencià